Algemene Voorwaarden - Tukkari

De wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker en de exploitant, in het bijzonder de rechten en plichten die voortvloeien uit het koopcontract, worden in deze algemene voorwaarden geregeld.


1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden

1.1.1 "E-Shop" is een computerprogramma - een internettoepassing die op het internet beschikbaar is via de internetadressen www.tukkari.de en waarvan de belangrijkste functie het weergeven, selecteren en bestellen van goederen door de Gebruiker is.

1.1.2 "Koopovereenkomst" is een koopovereenkomst in de zin van de bepalingen van artikel 2079 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek tussen de exploitant als verkoper en de gebruiker als koper via de E-shop.

1.1.3 "Winkelmandje" is een deel van de e-shop dat automatisch gegenereerd wordt door de activering van de overeenkomstige functies door de gebruiker als onderdeel van zijn handelingen in de gebruikersomgeving van de e-shop, in het bijzonder door het toevoegen of verwijderen van goederen en/of het wijzigen van de hoeveelheid geselecteerde goederen.

1.1.4 "Burgerlijk Wetboek" betekent Wet nr. 89/2012 Coll. betreffende het Burgerlijk Wetboek van de Tsjechische Republiek, zoals gewijzigd.

1.1.5 "Operator" betekent het bedrijf CZEKO Group, s.r.o., bedrijfsidentificatienummer: 64048951, btw-identificatienummer: CZ64048951, met statutaire zetel op nr. 47, 400 02 Chuderov, Tsjechië.

1.1.6 "Toegangsgegevens" betekent de unieke inlognaam en het wachtwoord die de gebruiker heeft ingevoerd bij de registratie in de e-shop database.

1.1.7 "Registratie" betekent de elektronische aanmelding van de gebruiker in de database van de e-shop door het invullen van ten minste de verplichte registratiegegevens in de gebruikersinterface van de e-shop en de toegangsgegevens en hun daaropvolgende opslag in de database van de e-shop.

1.1.8 "Consument" betekent de Gebruiker - een persoon die een contract met de Concessiehouder sluit of anderszins met de Concessiehouder handelt buiten zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige activiteit.

1.1.9 "Gebruiker": elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die de E-shop gebruikt.

1.1.10 "Gebruikersaccount" is het gedeelte van de E-shop dat door elke Gebruiker wordt aangemaakt door middel van registratie (d.w.z. het is uniek voor elke Gebruiker) en toegankelijk wordt gemaakt na het invoeren van de toegangsgegevens.

1.1.11 "Goederen" is een artikel dat de exploitant via de E-shop aan de gebruiker te koop aanbiedt.

1.1.12 "Leveringsplaats" verwijst naar de geografische gebieden waar de exploitant zijn producten levert.


2 Informatie voor consumenten vóór het sluiten van het contract

2.1 Met betrekking tot de prijs van de goederen en de kosten van vervoer en andere kosten gelden de volgende bepalingen:

2.1.1 De prijzen van de aangeboden goederen en diensten worden op de Website weergegeven met en zonder BTW, inclusief alle wettelijke heffingen, maar de kosten van levering van de goederen of diensten zullen variëren afhankelijk van de gekozen methode en transportaanbieder en de wijze van betaling. De overeengekomen prijs omvat geen betalingen, vergoedingen of andere kosten die de Gebruiker mogelijk moet betalen voor diensten van derden in verband met de betaling van de overeengekomen prijs; deze kosten zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

2.1.2 De verzendkosten worden berekend op basis van de bestemming, het gewicht van de artikelen en de gekozen verzendmethode. De gebruiker kan de verzendkosten bepalen door artikelen aan zijn winkelmandje toe te voegen.

2.1.3 Alle goederen worden verzonden vanuit de productiefaciliteit en het magazijn van de Operator in Tsjechië, Europa. Bij het importeren van goederen kan de gebruiker worden onderworpen aan aanvullende rechten, belastingen en heffingen die door de douaneautoriteiten van het betreffende land worden opgelegd. De Operator is niet verantwoordelijk voor douanerechten of koerierskosten die worden gemaakt bij het importeren van goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich op de hoogte te stellen van de douanevrijstellingslimieten en voorschriften die in zijn land van toepassing zijn.

2.2 In geval van annulering van het contract geldt het volgende:

2.2.1 De consument heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen van het koopcontract af te zien, in overeenstemming met de bepalingen van § 1829 (1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Als het onderwerp van het koopcontract meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen omvat, begint deze periode op de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De kennisgeving van de herroeping van het koopcontract moet binnen de in deze paragraaf vermelde termijn naar de Concessieverlener (als verkoper) worden gestuurd.

2.2.2 De Concessieverlener kan mogelijk niet leveren op bepaalde eilanden, overzeese gebieden of afgelegen gebieden vanwege beperkingen op koeriersdiensten. Consumenten wordt geadviseerd voor de aankoop contact op te nemen met de Operator indien zij vermoeden dat hun locatie hierdoor kan worden beïnvloed. Als een bestelling niet kan worden uitgevoerd vanwege leveringsbeperkingen, zal de Gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en alternatieve oplossingen of een volledige terugbetaling worden aangeboden.

2.2.3 De gebruiker heeft het recht om gekochte artikelen binnen 14 dagen na levering te retourneren. De geretourneerde artikelen moeten aan bepaalde criteria voldoen om voor terugbetaling in aanmerking te komen. De geretourneerde artikelen mogen niet gemonteerd of gemanipuleerd zijn en de beschermfolie op de acrylplaten moet intact zijn. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van het product. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geretourneerd. De prijs van het product zal aan de gebruiker worden terugbetaald via dezelfde betaalmethode die bij de aankoop werd gekozen. De verzendkosten worden niet terugbetaald als de goederen al zijn verzonden en zowel de exploitant als de gebruiker hebben ingestemd met een terugbetaling na verzending.

2.2.4 De gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden om annulering of wijziging van zijn bestelling verzoeken. Verzoeken om annulering of wijziging moeten onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling en voordat de bestelling voor verzending wordt verwerkt, worden ingediend. Zodra de bestelling is verwerkt, kan de gebruiker de bestelling niet meer annuleren of wijzigen. De procedure voor het annuleren of wijzigen van een bestelling kan variëren afhankelijk van de gebruikte betaalmethode en andere factoren. Gebruikers dienen de instructies van de exploitant op het e-shopplatform te volgen of contact op te nemen met de klantenservice voor hulp. De Onderbieder behoudt zich het recht voor om elk verzoek tot annulering of wijziging van een bestelling die niet voldoet aan de hierin vermelde voorwaarden te weigeren of af te wijzen.

2.2.5 De Consument kan het contract voor de levering van diensten door de Ondernemer niet herroepen zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vóór het verstrijken van de herroepingstermijn;

2.2.6 Als de consument de koopovereenkomst herroept, is hij verplicht zijn rekeningnummer schriftelijk aan de ondernemer mee te delen om een terugbetaling te ontvangen van de aankoopprijs van de goederen, die om wettelijke redenen kan worden verlaagd.

2.2.7 Indien de consument afziet van de koopovereenkomst voor de goederen die hij beschadigd, versleten en/of, in het geval van plexiglas onderdelen, met verwijderde beschermfolie aan de ondernemer retourneert, beschouwt de ondernemer deze goederen als gedevalueerd en niet geschikt voor wederverkoop. Goederen die geleverd worden in de vorm van bouwpakketten die de consument geheel of gedeeltelijk in elkaar heeft gezet, worden ook als gedevalueerd beschouwd en komen niet in aanmerking voor wederverkoop. In deze gevallen heeft de consument geen recht op terugbetaling van een deel van de betaalde aankoopprijs en wordt de annulering van de overeenkomst als ongeldig beschouwd. Als de consument er in een dergelijk geval mee instemt om de kosten voor het terugzenden van de goederen naar het adres van de consument te dragen, zal de ondernemer de goederen op de overeengekomen wijze naar het adres van de consument sturen na ontvangst van de betaling van deze kosten.

2.2.8 De ondernemer maakt gebruik van de mogelijkheid om klachten van consumenten buitengerechtelijk af te handelen. In geval van een klacht kan de consument kosteloos contact opnemen met de verantwoordelijke medewerker van de Ondernemer via het e-mailadres info@tukkari.eu. Klachten kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit of de staatstoezichthoudende autoriteit. De Tsjechische handelsinspectie behandelt buitengerechtelijke klachten van consumenten op de manier en onder de voorwaarden die in de relevante wettelijke voorschriften zijn vastgelegd.


3 Het afsluiten van een contract

3.1 De Concessieverlener biedt Gebruikers aan om een koopcontract af te sluiten via de E-shop. Het aanbod van de Concessieverlener om een koopcontract af te sluiten is de weergave van de knop "Bestelling afronden" in de gebruikersinterface van de E-shop.

3.2 Bevestiging van de bestelling: Door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken en de AV te accepteren, bevestigt de gebruiker de aanvaarding van het koopcontract.

3.3 Totstandkoming van het contract: Het koopcontract wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de elektronische informatie ter bevestiging van de bestelling conform paragraaf 3.2 via internet op de server van de E-shop is ontvangen.

3.4 Verplichtingen van de gebruiker: De gebruiker is verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken in de velden van de interface van de E-shop, waaronder het e-mailadres, identificatiegegevens en, indien van toepassing, het afleveradres. De gebruiker erkent dat de exploitant ervan uitgaat dat de verstrekte informatie juist en volledig is en dat de gebruiker niet het recht heeft om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren.

3.5 Productpresentatie: Alle producten die in de E-shop worden gepresenteerd, dienen uitsluitend ter informatie en de Gebruiker is niet verplicht om voor deze producten een contract af te sluiten. De bepalingen van § 1732 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.


4 Koopovereenkomst

4.1 De volgende bepalingen worden van kracht bij het afsluiten van het koopcontract:

4.1.1 De gebruiker koopt van de exploitant de door de gebruiker in de winkelomgeving van de e-shop geselecteerde goederen door deze in het winkelmandje te plaatsen in de door de gebruiker geselecteerde en/of ingestelde hoeveelheid voor de gegeven goederen in de winkelomgeving van de e-shop, en de gebruiker verplicht zich de exploitant voor de gegeven goederen de prijs te betalen die in de winkelomgeving van de e-shop voor deze goederen is aangegeven.

4.1.2 De Ondernemer heeft het recht om de Koopovereenkomst om welke reden dan ook of zonder opgave van redenen te ontbinden totdat de goederen aan de Gebruiker zijn verzonden. Het feit dat de Concessieverlener de Gebruiker informeert dat hij niet in staat is om de door de Gebruiker bestelde goederen te leveren, geldt ook als annulering van de koopovereenkomst.

4.1.3 De Concessieverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde een aanvullende bevestiging van de bestelling aan de Gebruiker te vragen. Totdat de Ondernemer de orderbevestiging van de Gebruiker heeft ontvangen, kan de Ondernemer de verzending van de goederen uitstellen.

4.1.4 De Concessieverlener verplicht zich om de gekochte goederen binnen een redelijke termijn na het sluiten van de koopovereenkomst te verzenden. Goederen die op voorraad zijn, worden gewoonlijk binnen drie werkdagen verzonden. Als de goederen op maat gemaakt moeten worden, geldt de productietijd. Bij verzending ontvangt de gebruiker een kennisgeving per e-mail met traceerinformatie.

4.1.5 Als de gebruiker weigert een zending van bestelde goederen in ontvangst te nemen of onjuiste of onvolledige informatie over het afleveradres verstrekt, zodat de zending naar de exploitant wordt teruggestuurd, draagt de gebruiker de verzendkosten voor het terugsturen van de zending. Na ontvangst van de geretourneerde zending stelt de exploitant de gebruiker op de hoogte van deze kosten. De gebruiker kan ervoor kiezen om deze kosten rechtstreeks aan de exploitant te betalen of de exploitant kan hetzelfde bedrag van de terugbetaling aftrekken als de gebruiker besluit om de bestelling te annuleren en om terugbetaling te vragen.

4.1.6 De wijze van verpakken van de goederen wordt uitsluitend bepaald door de Concessieverlener; de bepalingen van artikel 2097 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

4.1.7 De Gebruiker is verplicht de kosten verbonden aan het verpakken en afleveren van de goederen aan de Gebruiker te betalen aan de Concessieverlener voor het bedrag dat voor de bestelling in de gebruikersomgeving van de E-shop is aangegeven.

4.1.8 De Gebruiker heeft het recht om de wijze van betaling van de koopprijs van de Goederen en andere gerelateerde diensten aan de Operator te kiezen uit de opties die aan de Gebruiker worden gepresenteerd in de gebruikersomgeving van de e-shop. Als een van de betaalmethoden informatie bevat over de aan deze betaling verbonden kosten, is de Gebruiker verplicht de in de gebruikersomgeving van de E-shop vermelde kosten te betalen. Als de gepubliceerde kosten die verbonden zijn aan de gekozen betaalmethode niet gerestitueerd kunnen worden volgens de voorwaarden van de betreffende aanbieder van de betaalmethode, dan worden deze kosten niet aan de gebruiker gerestitueerd en worden ze bij annulering van de bestelling van de oorspronkelijke betaling van de gebruiker afgetrokken.

4.1.9 Bij betaling per bankoverschrijving is de gebruiker verplicht om het door de Concessieverlener gespecificeerde variabele symbool op te geven.

4.1.10 Bij betaling per bankoverschrijving is aan de verplichting van de gebruiker tot betaling van de koopprijs voldaan op het moment dat het betreffende bedrag op de bankrekening van de Concessieverlener is bijgeschreven.

4.1.11 Onderwijsinstellingen en overheidsbedrijven kunnen met toestemming van de Concessieverlener op rekening kopen. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 tot 30 dagen na de datum van levering na voorafgaande overeenkomst met de Concessieverlener.

4.1.12 De Concessieverlener behoudt zich het recht voor om de Gebruiker kortingen te verlenen op de prijs van de goederen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen kortingen op de goederen gecombineerd worden.

4.1.13 De aankoopprijs van de goederen omvat geen betalingen, vergoedingen of andere vergoedingen die de Gebruiker moet betalen voor diensten van derden in verband met de betaling van de aankoopprijs van de goederen; deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

4.1.14 De Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van de goederen die het onderwerp zijn van de koopovereenkomst totdat de koopprijs voor de goederen volledig is betaald.

4.1.15 De Concessieverlener zal de Gebruiker altijd een fiscaal document - een factuur in elektronische vorm - sturen naar het e-mailadres van de Gebruiker dat tijdens het bestelproces in de e-shop gebruikersomgeving is opgegeven.

4.1.16 Indien de Concessieverlener de Gebruiker een geschenk aanbiedt samen met de goederen, wordt het geschenkcontract tussen de Gebruiker en de Concessieverlener afgesloten met de voorwaarde dat in het geval van beëindiging van het koopcontract (bijvoorbeeld in het geval van terugtrekking uit het koopcontract), het geschenkcontract zonder verdere kennisgeving wordt beëindigd en de Gebruiker verplicht is om het verstrekte geschenk samen met de goederen terug te sturen naar de Concessieverlener.

4.1.17 De Ondernemer geeft de Gebruiker garantie op de goederen, indien de garantieperiode voor de gegeven goederen is aangegeven in de gebruikersomgeving van de E-shop, voor de duur van de aangegeven garantieperiode, waarbij deze garantie alleen geldt voor de consument.

4.1.18 De Gebruiker kan het recht om het contract te herroepen en het recht om te klagen over gebrekkige prestaties uitoefenen door contact op te nemen met de Operator op het adres van de maatschappelijke zetel van de Operator. Het tijdstip van de klacht is het tijdstip waarop de Concessieverlener de goederen waarover geklaagd wordt van de Gebruiker ontvangt.

4.1.19 Indien in de gebruikersomgeving van de e-shop wordt aangegeven dat de geadverteerde goederen "gebruikt" zijn, koopt de Gebruiker de goederen in gebruikte staat, inclusief de aangegeven gebreken van deze goederen.

4.1.20 Het risico van verlies, beschadiging en/of vernietiging van de goederen die voorwerp van de koopovereenkomst zijn, gaat over op de Gebruiker die consument is op het moment dat de Gebruiker de goederen in ontvangst neemt.

4.1.21 Het risico van verlies, beschadiging en/of vernietiging van de goederen die voorwerp van de koopovereenkomst zijn, gaat over op de gebruiker die geen consument is op het moment dat de goederen aan de eerste vervoerder worden overhandigd.


5 Gebruikersaccount

5.1 De gebruiker kan een gebruikersaccount aanmaken door zich te registreren.

5.2 De gebruiker is verplicht de toegangsgegevens in te voeren voordat hij het gebruikersaccount opent.

5.3 De tijdens de registratie ingevoerde identificatiegegevens van de gebruiker worden geacht de ingevoerde gegevens te zijn telkens wanneer de gebruiker goederen bestelt na te zijn ingelogd op het gebruikersaccount.

5.4 De gebruiker mag derden geen toegangsgegevens of andere toegang tot het gebruikersaccount verschaffen. De gebruiker is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om deze vertrouwelijk te houden. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor het ongeoorloofde gebruik van deze toegangsgegevens of het gebruikersaccount en voor eventuele schade die de exploitant of derden lijden. In geval van verlies, diefstal of andere schending van het recht om deze wachtwoorden te gebruiken, is de gebruiker verplicht om de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De exploitant zal de gebruiker binnen een redelijke termijn van nieuwe toegangsgegevens voorzien.


6 Klachtenprocedure

6.1 De handelaar is er jegens de consument verantwoordelijk voor dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken.

6.2 Als de goederen gebreken vertonen, heeft de consument het recht om de levering van nieuwe goederen zonder gebreken te eisen, tenzij dit onredelijk is vanwege de aard van het gebrek; als het gebrek slechts een deel van de goederen betreft, kan de consument alleen de vervanging van dit deel eisen; als dit niet mogelijk is, heeft de consument het recht om van de koopovereenkomst af te zien.

6.3 De consument heeft ook recht op levering van een nieuw product of vervanging van een onderdeel in het geval van een repareerbaar defect, als hij het product niet naar behoren kan gebruiken doordat het defect na reparatie herhaaldelijk optreedt of door een groter aantal defecten. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

6.4 Door de aard van het productieproces kunnen onderdelen van acryl niet als defect en klachtplichtig worden beschouwd:

6.4.1 kleine krassen op het oppervlak van het materiaal

6.4.2 de zogenaamde "braam" of scherpe rand van acrylonderdelen, wat een onvermijdelijk gevolg is van CO2-lasersnijden

6.4.3 geur van de gesneden plexiglas onderdelen, die geleidelijk verdwijnt na een paar dagen na het verwijderen van de beschermfolies.

6.5 Door de aard van het productieproces kunnen de volgende punten niet beschouwd worden als defecten en vallen niet onder de garantie voor onderdelen van goederen gemaakt van gelamineerde spaanplaat en MDF-panelen

6.5.1 Kleine krassen en lichte afschilfering van het gelamineerde oppervlak veroorzaakt door machinale bewerking met een CNC-frees.

6.5.2 Kleine lijmoverlappingen op de aanbrengpunten van de ABS-rand, veroorzaakt door een automatische lijmmachine.

6.6 Als de consument de koopovereenkomst niet herroept of geen gebruik maakt van zijn recht op levering van een nieuw, vrij van gebreken product of op vervanging van onderdelen of reparatie van het product, kan hij een redelijke prijsvermindering eisen. De consument heeft ook recht op een redelijke korting als de ondernemer niet in staat is om nieuwe goederen zonder gebreken te leveren, de onderdelen ervan te vervangen of de goederen te repareren.

6.7 De gebruiker is verplicht de instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing bij het schoonmaken en onderhoud in acht te nemen. Dit houdt ook in dat er geen reinigingsmiddelen of chemicaliën met oplosmiddelen op het oppervlak van de acrylonderdelen mogen worden aangebracht. Deze chemicaliën kunnen barsten veroorzaken aan de randen van de acrylonderdelen en het product onherroepelijk beschadigen. De gebruiker erkent dat de vorming van scheuren als gevolg van onvermijdelijke chemisch-fysische processen geen reden vormt voor een garantieclaim of klacht.

6.8 De consument heeft geen recht op schadevergoeding indien de consument voor de aanvaarding van de goederen wist dat de goederen gebrekkig waren of indien de consument het gebrek heeft veroorzaakt.

6.9 De aansprakelijkheid van de ondernemer voor gebreken aan de goederen geldt niet voor slijtage van de goederen als gevolg van normaal gebruik en voor goederen die tegen een lagere inkoopprijs zijn verkocht als gevolg van een gebrek waarvoor een lagere inkoopprijs is overeengekomen.

6.10 Indien de goederen zijn voorzien van een garantie, heeft de consument het recht om aansprakelijkheid te eisen voor gebrekkige prestaties tijdens de garantieperiode.

6.11 Klachten over de goederen, met inbegrip van het opheffen van gebreken aan de goederen, moeten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht worden afgehandeld, tenzij de ondernemer en de consument een langere termijn overeenkomen.

6.12 Indien de ondernemer niet alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de afhandeling van de gegeven klacht, wordt de termijn voor de afhandeling van de klacht opgeschort tot de levering van de gegeven documenten.

6.13 Het recht om rechten uit te oefenen die voortvloeien uit gebreken aan de goederen kan niet worden uitgeoefend in het geval van onjuiste montage of onjuiste behandeling, d.w.z. in het bijzonder in het geval van gebruik van de goederen in omstandigheden die niet overeenkomen met de parameters die zijn gespecificeerd in de montagehandleiding die bij de goederen is geleverd.


7 Gegevensbescherming

7.1 De Ondernemer is wettelijk verplicht om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Om deze reden maakt de Concessieverlener gebruik van verschillende effectieve beveiligingstechnologieën om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

7.2 Meer gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u hier in de principes voor de bescherming van persoonsgegevens.

8 Gebruik van de E-shop

8.1 De exploitant verleent de gebruiker hierbij geen exclusieve licentie voor het gebruik van de e-shop op de wijze zoals voorzien in deze algemene voorwaarden.

8.2 De exploitant heeft het recht om de e-shop te wijzigen, d.w.z. om de technische e-shop oplossing en/of de gebruikersinterface te wijzigen.

8.3 De exploitant heeft het recht om de functionaliteit van de e-shop of de toegang daartoe te beperken of te onderbreken voor de periode die nodig is voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of om enige andere reden van de exploitant of derden.

8.4 De Gebruiker is verplicht zich bij het gebruik van de E-shop te houden aan de geldende en van kracht zijnde wettelijke voorschriften van Tsjechië en de Europese Gemeenschap. De Gebruiker is verplicht om alle schade die de Concessieverlener of derden hierdoor lijden volledig te vergoeden.


9 Verklaringen van de Concessieverlener

9.1 De exploitant verklaart dat de gegevensinvoer in de E-shop als elektronisch systeem betrouwbaar, systematisch en sequentieel is en dat deze beschermd is tegen wijzigingen.

9.2 Als gevolg van technische fouten in de E-shop kan het voorkomen dat een koopprijs voor een artikel wordt weergegeven die sterk afwijkt van de gebruikelijke prijs van een dergelijk artikel op de markt. In een dergelijk geval is de exploitant niet verplicht om het artikel in kwestie tegen de weergegeven aankoopprijs te leveren. Hij zal contact opnemen met de gebruiker en hem informeren over de werkelijke aankoopprijs van het artikel in kwestie. De gebruiker heeft het recht om te beslissen of hij het artikel tegen de werkelijke aankoopprijs accepteert, anders wordt het koopcontract van meet af aan geannuleerd.

9.3 De gebruiker erkent dat de foto's en computer-rendered modellen die bij de artikelen in de e-shop staan, illustraties kunnen zijn of dat ze een niet-objectieve indruk kunnen geven door hun integratie in de afbeeldingen in de technische gebruikersomgeving. Daarom is de Gebruiker verplicht om altijd de volledige beschrijving van het betreffende artikel te controleren en in geval van onduidelijkheden contact op te nemen met de Ondernemer.

9.4 De contactgegevens van de Operator voor communicatiedoeleinden met de Gebruiker staan vermeld in de gebruikersinterface van de E-shop onder het kopje Contacten.


10 Toepasselijk recht

10.1 Op deze Voorwaarden en de Koopovereenkomst is het recht van Tsjechië van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.


11 Inwerkingtreding

11.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 14 februari 2020.