Privacybeleid - Tukkari

1 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens - CZEKO Group, s.r.o., identificatienummer 64048951, met maatschappelijke zetel op nr. 47, 400 02 Chuderov, Tsjechië, ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de regionale rechtbank in Ústí nad Labem, sectie C, dossiernummer 9651 (hierna te noemen de "verantwoordelijke"), verklaart dat alle persoonsgegevens die door de verantwoordelijke worden verwerkt, strikt vertrouwelijk zijn. De Verwerkingsverantwoordelijke zal deze verwerken in overeenstemming met de nationale wetgeving en de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

1.2 Uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Wet nr. 110/2019 Coll. betreffende de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet verwerking persoonsgegevens" genoemd) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "GDPR" genoemd). De afzonderlijke doeleinden waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, worden hieronder gedefinieerd.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt deze persoonsgegevens ook via haar website op het adres www.tukkari.cz/nl (hierna de "website" genoemd).

1.4 Dit beleid is opgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke om u voldoende informatie te geven over hoe de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt, voor welk doel en hoe lang, wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Deze principes zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld - ongeacht of deze zijn verzameld om een contractuele relatie, een wettelijke verplichting, een legitiem belang of op basis van gegeven toestemming na te komen.


2 Verwerkte gegevens

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd om de volgende persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van ontvangers en de opslagperiode:

Nr. Verwerkingsdoel Categorieën persoonsgegevens

Categorieën betrokkenen

Categorieën ontvangers Bewaartermijn
1 Uitvoering van een contractuele relatie Contact- en identificatiegegevens Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijken, bezorgdiensten 10 jaar
2 Verzending van zakelijke communicatie en aanbiedingen van producten en diensten E-mailadres, telefoonnummer Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijken Tot bezwaar
3 Boekhoudkundige en fiscale doeleinden Contact- en facturatiegegevens Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijken 10 jaar
4 Statistische gegevens IP-adres, bezochte pagina's Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijken, Google (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží) Tot bezwaar
5 Gerechtvaardigd belang Contact- en identificatiegegevens Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijken zie punt 2.2.4
6 Uitvoering van andere wettelijke verplichtingen Contact- en identificatiegegevens Gebruiker Overheidsorganen Eenmalige overdracht


2.2 De afzonderlijke verwerkingsdoeleinden hebben de volgende betekenis:

2.2.1 Onder uitvoering van een contractuele relatie wordt verstaan: de relatie tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke, die tot stand is gekomen op basis van een bestelling, registratie, een gesloten contract, op basis van registratie en deelname aan prijsvragen, enz;

2.2.2 Verzenden van zakelijke communicatie (nieuwsbrieven) en product- en serviceaanbiedingen betekent: het verzenden van verkoopaanbiedingen per elektronische post (e-mail), via korte tekstberichten of in de vorm van telefoongesprekken;

2.2.3 Boekhoudkundige en fiscale doeleinden betekent: boekhouding en boekhouding in de zin van de Wet Boekhouden en Rekenen;

2.2.4 Statistische doeleinden: geanonimiseerde bepaling van het aantal bezoeken aan de website, evenals monitoring van het aantal bekeken pagina's, de tijd die u op de website doorbrengt en het type apparaat waarmee u de website bezoekt. De gegevens worden verzameld om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en om klanten relevante inhoud te kunnen bieden.

2.2.5 Onder gerechtvaardigd belang wordt verstaan: effectieve verdediging in geval van een geschil, de verwerkingsperiode voor persoonsgegevens is in een dergelijk geval 4 jaar vanaf het verstrijken van de garantieperiode voor het artikel en wordt verlengd met de periode waarover het geschil wordt gevoerd. Wij willen de kwaliteit van onze diensten voortdurend verbeteren en mogelijk nieuwe en betere diensten aanbieden en wij willen voorkomen dat dergelijke activiteiten worden gedwarsboomd. Daarom vormen de activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling ons legitieme belang. Verwerking om fraude te voorkomen (bijv. het beoordelen van het risico om een contract af te sluiten), direct marketing (bijv. relevante serviceaanbiedingen voor bestaande klanten), de overdracht van persoonsgegevens binnen de bedrijvengroep voor interne administratieve doeleinden, het melden van strafbare feiten, de overdracht van persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit en het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging worden ook als legitieme belangen beschouwd. Deze lijst is slechts een voorbeeld.

2.2.6 Voldoen aan andere wettelijke verplichtingen betekent: informatie verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, informatie verstrekken aan andere overheidsinstanties, enz.

2.3 Uw persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om alle rechten en plichten te waarborgen die voortvloeien uit een wederzijdse juridische transactie - in ieder geval gedurende de periode van orderverwerking, verkoopuitvoering, dienstverlening, enzovoort, evenals gedurende de periode waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om persoonsgegevens op te slaan in overeenstemming met algemeen bindende wettelijke voorschriften of gedurende de periode waarvoor u eventueel toestemming hebt gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke. Anders wordt de verwerkingsperiode bepaald door het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden of door de wettelijke bepalingen.

2.4 De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens handmatig en automatisch. De verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd om sommige gegevens automatisch te verwerken - bijvoorbeeld om statistische informatie over het aantal bezoeken aan zijn website samen te stellen.


3 Rechten van de betrokkenen

3.1 Als betrokkene hebt u de onderstaande rechten, die voor u voortvloeien uit de wettelijke bepalingen en die u te allen tijde kunt doen gelden. Deze rechten zijn als volgt:

3.1.1 Het recht op toegang tot persoonsgegevens, in overeenstemming waarmee u het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over de vraag of de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht u deze informatie zonder onnodige vertraging te verstrekken. De inhoud van de informatie wordt gespecificeerd door de bepalingen van artikel 15 GDPR. De verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor het verstrekken van informatie, waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten die nodig zijn om de informatie te verstrekken.

3.1.2 Het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, volgens welke u het recht heeft op rectificatie van persoonsgegevens die onnauwkeurig of onjuist zijn. Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als de verwerking ervan onwettig is, hebt u het recht om te vragen dat ze worden gewist. Als u niet wilt verzoeken om het wissen van persoonsgegevens, maar alleen om een tijdelijke beperking van de verwerking, kunt u om een beperking van de verwerking verzoeken.

3.1.3 Het recht op een verklaring als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de wet;

3.1.4 Het recht om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit als er twijfels zijn over de naleving van de verplichtingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;

3.1.5 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - d.w.z. het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zie voor meer informatie Art. 20 GDPR;

3.1.6 om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt om een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag te vervullen of om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen. De verwerkingsverantwoordelijke moet de verwerking onmiddellijk staken als hij niet kan aantonen dat er een legitiem belang/reden voor de verwerking is dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten of vrijheden.

3.1.7 Het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, mits u de verwerkingsverantwoordelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.


4 Cookies

4.1 Cookiebestanden zijn korte tekstbestanden die door de website naar uw browser worden gestuurd. Met deze cookiebestanden kan de website informatie over uw bezoek registreren, zoals de geselecteerde taal, etc., wat het volgende bezoek aan de pagina's gemakkelijker en aangenamer voor u kan maken. Cookiebestanden zijn belangrijk omdat het surfen op internet zonder deze bestanden veel moeilijker zou zijn. Cookies maken een beter gebruik van onze websites en een aanpassing van de inhoud aan uw behoeften en vereisten mogelijk. Cookiebestanden worden door bijna elke website ter wereld gebruikt. Cookies zijn nuttig omdat ze de gebruiksvriendelijkheid van herhaaldelijk bezochte websites vergroten.

4.2 De Beheerder kan de volgende soorten cookies op de Website gebruiken:

4.2.1 Relationele (d.w.z. tijdelijke) cookiebestanden stellen ons in staat om uw individuele activiteiten tijdens het surfen op deze websites te koppelen. Wanneer uw browservenster wordt geopend, worden deze bestanden geactiveerd. Ze worden weer gedeactiveerd wanneer u uw browservenster sluit. Relationele cookies zijn tijdelijk en al deze bestanden worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

4.2.2 Permanente cookies helpen om uw computer te identificeren wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Een ander voordeel van permanente cookies is dat ze ons in staat stellen om onze website aan te passen aan uw behoeften en vereisten.

4.3 In overeenstemming met de bepaling van artikel 89 (3) van Wet nr. 127/2005 Coll. betreffende elektronische communicatievormen, zoals gewijzigd, willen wij u informeren dat onze website cookies gebruikt voor het functioneren ervan, d.w.z. dat wij uw cookies verwerken, inclusief permanente cookies.

4.4 In de regel worden cookiebestanden in de webbrowser beheerd. Als onderdeel van uw browserinstellingen kunt u daarom waarschijnlijk handmatig afzonderlijke cookiebestanden verwijderen, blokkeren of het gebruik ervan volledig voorkomen. Gebruik voor meer gedetailleerde informatie de helpfunctie van uw browser. Als u het gebruik van cookiebestanden verhindert, is het mogelijk dat sommige functies en pagina's niet naar behoren werken.

4.5 Wij gebruiken cookiebestanden om inhoud en reclame te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om onze bezoekersaantallen te analyseren. Wij delen informatie over uw gebruik van onze websites met onze partners die actief zijn op het gebied van sociale media, reclame en analyses. Door de websites te gebruiken, geeft u toestemming voor het samenvoegen van de volgende diensten:

4.5.1 Google

4.5.2 Facebook

4.6 Wij geven gegevens over uw webgedrag door aan reclame- en sociale netwerken op andere websites om gerichte reclame binnen deze reclame- en sociale netwerken te kunnen weergeven. Wij geven echter geen persoonlijke gegevens door die gebruikt kunnen worden om u te identificeren.


5 Doorgifte aan derde landen

5.1 Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.