Zasady i warunki - Tukkari

Wzajemne prawa i obowiązki użytkownika i operatora, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy zakupu, są uregulowane w niniejszych warunkach.


1 Definicje

1.1 W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych

1.1.1 "E-sklep" to program komputerowy - aplikacja internetowa, która jest dostępna w Internecie za pośrednictwem adresów internetowych www.tukkari.de i której główną funkcjonalnością jest wyświetlanie, wybór i zamawianie towarów przez Użytkownika.

1.1.2 "Umowa kupna" to umowa kupna w rozumieniu przepisów § 2079 i następnych niemieckiego kodeksu cywilnego pomiędzy operatorem jako sprzedawcą a użytkownikiem jako kupującym za pośrednictwem e-sklepu.

1.1.3 "Koszyk" to część e-sklepu, która jest generowana automatycznie poprzez aktywację odpowiednich funkcji przez użytkownika w ramach jego działań w środowisku użytkownika e-sklepu, w szczególności poprzez dodawanie lub usuwanie towarów i/lub zmianę ilości wybranych towarów.

1.1.4. "Kodeks cywilny" oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U. o Kodeksie cywilnym Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami.

1.1.5 "Operator" oznacza spółkę CZEKO Group, s.r.o., numer identyfikacyjny spółki: 64048951, numer identyfikacyjny VAT: CZ64048951, z siedzibą pod numerem 47, 400 02 Chuderov, Republika Czeska.

1.1.6 "Dane dostępowe" oznaczają unikalny login i hasło wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji w bazie danych e-sklepu.

1.1.7 "Rejestracja" oznacza elektroniczne zalogowanie się Użytkownika w bazie danych e-sklepu poprzez wypełnienie co najmniej obowiązkowych danych rejestracyjnych w interfejsie użytkownika e-sklepu oraz danych dostępowych, a następnie ich przechowywanie w bazie danych e-sklepu.

1.1.8 "Konsument" oznacza Użytkownika - osobę, która zawiera umowę z Operatorem lub w inny sposób współpracuje z Operatorem poza swoją działalnością gospodarczą lub samozatrudnieniem.

1.1.9 "Użytkownik" - każda osoba prawna lub fizyczna, która korzysta ze sklepu internetowego.

1.1.10 "Konto Użytkownika" to część Sklepu Internetowego, która jest tworzona przez każdego Użytkownika poprzez rejestrację (tj. jest unikalna dla każdego Użytkownika) i jest dostępna po wprowadzeniu danych dostępowych.

1.1.11 "Towar" to przedmiot, który operator oferuje użytkownikowi do zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.1.12 "Miejsca dostawy" oznaczają obszary geograficzne, do których operator dostarcza swoje produkty.


2 Informacje dla konsumentów przed zawarciem umowy

2.1 Poniższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do ceny towarów oraz kosztów transportu i innych opłat:

2.1.1 Ceny oferowanych towarów i usług są podane na Stronie internetowej z podatkiem VAT i bez podatku VAT, w tym ze wszystkimi opłatami ustawowymi, ale koszt dostawy towarów lub usług będzie się różnić w zależności od wybranej metody i dostawcy transportu oraz metody płatności. Uzgodniona cena nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innych opłat, które Użytkownik może być zobowiązany zapłacić za usługi osób trzecich w związku z zapłatą uzgodnionej ceny; koszty te ponosi wyłącznie Użytkownik.

2.1.2 Koszty wysyłki są obliczane na podstawie miejsca docelowego, wagi przedmiotów i wybranej metody wysyłki. Użytkownik może określić koszty wysyłki, dodając produkty do koszyka.

2.1.3 Wszystkie towary są wysyłane z zakładu produkcyjnego i magazynu Operatora w Czechach, w Europie. W przypadku importu towarów Użytkownik może podlegać dodatkowym cłom, podatkom i opłatom nałożonym przez organy celne danego kraju. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne lub opłaty kurierskie poniesione przy imporcie towarów. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z limitami zwolnień celnych i przepisami obowiązującymi w jego kraju.

2.2 W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują następujące zasady:

2.2.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Jeśli przedmiot umowy kupna obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawę kilku części, termin ten rozpoczyna się w dniu otrzymania ostatniej dostawy towarów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna należy przesłać Operatorowi (jako sprzedawcy) w terminie określonym w niniejszym punkcie.

2.2.2 Operator może nie być w stanie dostarczyć towaru na niektóre wyspy, terytoria zamorskie lub obszary oddalone ze względu na ograniczenia dotyczące usług kurierskich. Konsumenci powinni skontaktować się z Operatorem przed dokonaniem zakupu, jeśli podejrzewają, że może to mieć wpływ na ich lokalizację. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu ograniczeń w dostawie, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i zaoferowane mu zostaną alternatywne rozwiązania lub pełny zwrot pieniędzy.

2.2.3 Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty dostawy. Zwracane produkty muszą spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się do zwrotu. Zwracane produkty nie mogą być zmontowane ani naruszone, a folia ochronna na arkuszach akrylowych musi być nienaruszona. Użytkownicy są odpowiedzialni za koszty wysyłki związane ze zwrotem produktu. Produkty niestandardowe nie podlegają zwrotowi. Cena produktu zostanie zwrócona użytkownikowi przy użyciu tej samej metody płatności, która została wybrana w momencie zakupu. Koszty wysyłki nie zostaną zwrócone, jeśli towary zostały już wysłane, a zarówno operator, jak i użytkownik zgodzili się na zwrot po wysyłce.

2.2.4 Użytkownik może zażądać anulowania lub modyfikacji swojego zamówienia pod pewnymi warunkami. Wniosek o anulowanie lub modyfikację musi zostać złożony niezwłocznie po złożeniu zamówienia i przed przetworzeniem zamówienia do wysyłki. Po przetworzeniu zamówienia użytkownik nie może już anulować ani zmienić zamówienia. Procedura anulowania lub zmiany zamówienia może się różnić w zależności od zastosowanej metody płatności i innych czynników. Użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami Operatora na platformie e-sklepu lub skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub odrzucenia wszelkich wniosków o anulowanie lub modyfikację zamówienia, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym dokumencie.

2.2.5 Konsument nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług świadczonych przez operatora za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.2.6 Jeśli konsument odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia operatora o swoim numerze konta w celu otrzymania zwrotu ceny zakupu towarów, która może zostać obniżona z przyczyn prawnych.

2.2.7 Jeśli konsument odstąpi od umowy kupna towarów, które zwróci operatorowi uszkodzone, zużyte i/lub, w przypadku części z pleksi, z usuniętą folią ochronną, operator uzna te towary za zdewaluowane i nienadające się do odsprzedaży. Towary dostarczone w formie zestawów, które konsument częściowo lub w pełni zmontował, są również uznawane za zdewaluowane i nie kwalifikują się do odsprzedaży. W takich przypadkach konsument nie jest uprawniony do zwrotu części zapłaconej ceny zakupu, a odstąpienie od umowy uznaje się za nieważne. Jeśli w takim przypadku konsument zgodzi się ponieść koszty zwrotu towarów na adres konsumenta, operator wyśle towary na adres konsumenta w uzgodniony sposób po otrzymaniu zapłaty tych kosztów.

2.2.8 Operator korzysta z możliwości pozasądowego rozwiązywania reklamacji konsumenckich. W przypadku reklamacji konsument może bezpłatnie skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem Operatora pod adresem e-mail info@tukkari.eu. Skargi można składać do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego. Czeska Inspekcja Handlowa rozpatruje pozasądowe skargi konsumenckie w sposób i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.


3 Proces zawierania umowy

3.1 Operator oferuje Użytkownikom zawarcie umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Ofertą Operatora zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest wyświetlenie przycisku "Zrealizuj zamówienie" w interfejsie użytkownika e-sklepu.

3.2 Potwierdzenie zamówienia: Klikając przycisk "Potwierdź zamówienie" i akceptując OWH, użytkownik potwierdza przyjęcie umowy kupna-sprzedaży.

3.3 Zawarcie umowy: Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania na serwerze e-sklepu za pośrednictwem Internetu elektronicznej informacji potwierdzającej zamówienie zgodnie z punktem 3.2.

3.4 Obowiązki użytkownika: Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych informacji w polach interfejsu e-sklepu, w tym adresu e-mail, danych identyfikacyjnych oraz, w stosownych przypadkach, adresu dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator zakłada, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że Użytkownik nie ma prawa weryfikować dokładności podanych informacji.

3.5 Prezentacja produktów: Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym, a Operator nie jest zobowiązany do zawarcia umowy dotyczącej tych produktów. Postanowienia § 1732 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.


4 Umowa kupna

4.1 Poniższe postanowienia wchodzą w życie z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży:

4.1.1 Użytkownik kupuje od Operatora towary wybrane przez Użytkownika w środowisku zakupowym e-sklepu poprzez umieszczenie ich w koszyku w ilości wybranej i/lub ustalonej przez Użytkownika dla danego towaru w środowisku zakupowym e-sklepu, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Operatorowi za dany towar cenę wskazaną dla tego towaru w środowisku zakupowym e-sklepu.

4.1.2 Operator ma prawo odstąpić od Umowy kupna z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny do momentu wysłania towaru do Użytkownika. Fakt, że Operator poinformuje Użytkownika, że nie jest w stanie dostarczyć zamówionych przez Użytkownika towarów, będzie również uważany za odstąpienie od umowy kupna.

4.1.3 Operator zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowego potwierdzenia zamówienia w dowolnym momencie. Do czasu otrzymania przez Operatora potwierdzenia zamówienia Użytkownika, Operator może opóźnić wysyłkę towarów.

4.1.4 Operator zobowiązuje się do wysłania zakupionych towarów w rozsądnym terminie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Towary znajdujące się w magazynie są zazwyczaj wysyłane w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli towary muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, obowiązuje czas produkcji. Po wysyłce użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z informacjami o śledzeniu przesyłki.

4.1.5 Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia przesyłki z zamówionymi towarami lub poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje dotyczące adresu dostawy, w związku z czym przesyłka zostanie zwrócona do operatora, użytkownik poniesie koszty wysyłki związane ze zwrotem przesyłki. Po otrzymaniu zwróconej przesyłki operator poinformuje użytkownika o tych kosztach. Użytkownik może zdecydować się na zapłacenie tych kosztów bezpośrednio Operatorowi lub Operator może potrącić tę samą kwotę ze zwrotu pieniędzy, jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować zamówienie i zażądać zwrotu pieniędzy.

4.1.6 Sposób pakowania towarów jest określany wyłącznie przez Operatora; przepisy § 2097 kodeksu cywilnego są wyłączone.

4.1.7 Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru do Użytkownika w wysokości określonej dla zamówienia w środowisku użytkownika sklepu internetowego.

4.1.8 Użytkownik ma prawo wybrać metodę płatności ceny zakupu Towarów i innych powiązanych usług na rzecz Operatora spośród opcji przedstawionych Użytkownikowi w środowisku użytkownika e-sklepu. Jeśli jedna z metod płatności zawiera informacje o kosztach związanych z tą płatnością, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kosztów wymienionych w środowisku użytkownika e-sklepu. Jeśli opublikowane koszty związane z wybraną metodą płatności nie podlegają zwrotowi zgodnie z warunkami danego dostawcy metody płatności, koszty te nie zostaną zwrócone użytkownikowi i zostaną potrącone z pierwotnej płatności użytkownika w przypadku anulowania zamówienia.

4.1.9 W przypadku płatności przelewem bankowym Użytkownik jest zobowiązany do podania zmiennego symbolu określonego przez Operatora.

4.1.10 W przypadku płatności przelewem bankowym zobowiązanie Użytkownika do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Operatora.

4.1.11 Instytucje edukacyjne i firmy publiczne mogą dokonywać zakupów na konto za zgodą Operatora. Faktury są płatne w terminie od 14 do 30 dni od daty dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem.

4.1.12 Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia Użytkownikowi rabatu od ceny towaru. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, rabaty na towary mogą być łączone.

4.1.13 Cena zakupu towarów nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innego wynagrodzenia, które Użytkownik musi zapłacić za usługi osób trzecich w związku z zapłatą ceny zakupu towarów; koszty te ponosi wyłącznie Użytkownik.

4.1.14 Operator zachowuje prawo własności do towarów będących przedmiotem umowy kupna-sprzedaży do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu towarów.

4.1.15 Operator zawsze przesyła Użytkownikowi dokument podatkowy - fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu składania zamówienia w środowisku użytkownika sklepu internetowego.

4.1.16 Jeżeli Operator dostarcza Użytkownikowi prezent wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania umowy kupna (np. w przypadku odstąpienia od umowy kupna), umowa prezentu zostaje rozwiązana bez dalszego wypowiedzenia, a Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi dostarczony prezent wraz z towarem.

4.1.17 Operator udziela Użytkownikowi gwarancji na towar, jeśli okres gwarancji na dany towar jest określony w środowisku użytkownika sklepu internetowego, na czas trwania określonego okresu gwarancji, przy czym gwarancja ta dotyczy wyłącznie konsumenta.

4.1.18 Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy oraz prawa do reklamacji wadliwego wykonania umowy kontaktując się z Operatorem na adres siedziby Operatora. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Operatora reklamowanego towaru od Użytkownika.

4.1.19 Jeśli w środowisku użytkownika sklepu internetowego podano, że reklamowane towary są "używane", Użytkownik kupuje towary w stanie używanym, w tym z podanymi wadami tych towarów.

4.1.20 Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia towaru będącego przedmiotem umowy kupna-sprzedaży przechodzi na Użytkownika będącego konsumentem w momencie przyjęcia towaru przez Użytkownika.

4.1.21 Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia towarów będących przedmiotem umowy kupna-sprzedaży przechodzi na Użytkownika niebędącego konsumentem w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.


5 Konto użytkownika

5.1 Użytkownik może utworzyć konto użytkownika poprzez rejestrację.

5.2 Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia danych dostępowych przed otwarciem konta użytkownika.

5.3 Dane identyfikacyjne użytkownika wprowadzone podczas rejestracji uznaje się za dane wprowadzane za każdym razem, gdy użytkownik zamawia towary po zalogowaniu się na konto użytkownika.

5.4 Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim danych dostępowych ani innego dostępu do konta użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu zachowania ich poufności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawnione wykorzystanie tych danych dostępowych lub konta użytkownika oraz za wszelkie szkody poniesione przez operatora lub osoby trzecie. W przypadku utraty, kradzieży lub innego naruszenia prawa do korzystania z tych haseł, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym operatora. Operator przekaże użytkownikowi nowe dane dostępowe w rozsądnym terminie.


6 Procedura reklamacyjna

6.1 Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec konsumenta za zapewnienie, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania.

6.2 Jeśli towary są wadliwe, konsument ma prawo żądać dostarczenia nowych towarów wolnych od wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady; jeśli wada dotyczy tylko części towarów, konsument może żądać wymiany tylko tej części; jeśli nie jest to możliwe, konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna.

6.3 Konsument ma również prawo do dostawy nowego produktu lub wymiany części w przypadku wady podlegającej naprawie, jeśli nie może prawidłowo korzystać z produktu z powodu powtarzającego się występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna.

6.4 Ze względu na charakter procesu produkcyjnego, części akrylowe nie mogą być uznane za wadliwe i podlegające reklamacji:

6.4.1. drobne rysy na powierzchni materiału

6.4.2 tak zwanych "zadziorów" lub ostrych krawędzi części akrylowych, które są nieuniknioną konsekwencją cięcia laserem CO2

6.4.3 zapach wyciętych elementów z pleksi, który stopniowo zanika po kilku dniach od usunięcia folii ochronnych.

6.5 Ze względu na charakter procesu produkcyjnego, następujące punkty nie mogą być uznane za wady i nie są objęte gwarancją na części towarów wykonane z laminowanych płyt wiórowych i płyt MDF

6.5.1 Drobne zadrapania i niewielkie odpryski laminowanej powierzchni spowodowane obróbką za pomocą frezarki CNC.

6.5.2 Niewielkie nakładki kleju w punktach nakładania krawędzi ABS, spowodowane przez automatyczną maszynę do klejenia.

6.6 Jeśli konsument nie odstąpi od umowy kupna lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowego, wolnego od wad produktu lub do wymiany jego komponentów lub do naprawy produktu, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. Konsument ma również prawo do rozsądnej zniżki, jeśli operator nie jest w stanie dostarczyć nowych towarów bez wad, wymienić jego części lub naprawić towarów.

6.7 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi podczas czyszczenia i konserwacji. Obejmuje to również niestosowanie żadnych środków czyszczących ani chemikaliów zawierających rozpuszczalniki na powierzchni części akrylowych. Chemikalia te mogą spowodować pęknięcia na krawędziach części akrylowych i nieodwracalnie uszkodzić produkt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powstawanie pęknięć w wyniku nieuniknionych procesów chemiczno-fizycznych nie stanowi podstawy do roszczeń gwarancyjnych lub reklamacji.

6.8 Konsument nie jest uprawniony do odszkodowania, jeśli przed przyjęciem towaru wiedział, że towar jest wadliwy lub jeśli konsument spowodował wadę.

6.9 Odpowiedzialność Operatora za wady towarów nie dotyczy zużycia towarów wynikającego z normalnego użytkowania oraz towarów sprzedanych po niższej cenie zakupu z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę zakupu.

6.10 Jeśli towary są objęte gwarancją, konsument ma prawo żądać odpowiedzialności za wadliwe działanie w okresie gwarancyjnym.

6.11 Reklamacje dotyczące towarów, w tym usuwanie wad towarów, muszą być rozstrzygane niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że przedsiębiorca i konsument uzgodnią dłuższy okres.

6.12 Jeżeli Operator nie otrzymał wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia danej reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia tych dokumentów.

6.13 Prawo do realizacji uprawnień wynikających z wad towaru nie może być realizowane w przypadku niewłaściwego montażu lub niewłaściwej obsługi, tj. w szczególności w przypadku użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających parametrom określonym w instrukcji montażu dostarczonej wraz z towarem.


7 Ochrona danych

7.1 Operator jest zobowiązany przepisami prawa do ochrony i zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. Z tego powodu Operator stosuje różne skuteczne technologie bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych tutaj.

8 Korzystanie ze sklepu internetowego

8.1 Operator nie udziela niniejszym Użytkownikowi wyłącznej licencji na korzystanie ze sklepu internetowego w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

8.2 Operator ma prawo do zmiany e-sklepu, tj. do zmiany rozwiązania technicznego e-sklepu i/lub interfejsu użytkownika.

8.3 Operator ma prawo do ograniczenia lub przerwania funkcjonalności sklepu internetowego lub dostępu do niego na okres niezbędny do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych lub z jakiegokolwiek innego powodu ze strony Operatora lub osób trzecich.

8.4 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących i skutecznych przepisów prawnych Republiki Czeskiej i Wspólnoty Europejskiej podczas korzystania ze sklepu internetowego. Użytkownik jest zobowiązany do pełnej rekompensaty wszelkich szkód poniesionych w ten sposób przez Operatora lub osoby trzecie.


9 Oświadczenia Operatora

9.1 Operator oświadcza, że dane zapisane w sklepie internetowym jako systemie elektronicznym są wiarygodne, systematyczne i ciągłe oraz że są chronione przed zmianami.

9.2 W wyniku błędów technicznych w sklepie internetowym może zostać wyświetlona cena zakupu towaru, która znacznie różni się od zwykłej ceny takiego towaru na rynku. W takim przypadku operator nie jest zobowiązany do dostarczenia danego przedmiotu po wyświetlonej cenie zakupu. Skontaktuje się on z użytkownikiem i poinformuje go o rzeczywistej cenie zakupu danego przedmiotu. Użytkownik ma prawo zdecydować, czy chce przyjąć przedmiot po rzeczywistej cenie zakupu, w przeciwnym razie umowa kupna zostanie anulowana od samego początku.

9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia i modele komputerowe dołączone do przedmiotów w sklepie internetowym mogą być ilustracjami lub mogą sprawiać nieobiektywne wrażenie ze względu na ich integrację z obrazami w technicznym środowisku użytkownika. Z tego powodu Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia całego opisu danego przedmiotu i skontaktowania się z Operatorem w przypadku jakichkolwiek niejasności.

9.4 Dane kontaktowe Operatora do celów komunikacji z Użytkownikiem znajdują się w interfejsie użytkownika sklepu internetowego w sekcji Kontakty.


10 Prawo właściwe

10.1 Niniejszy Regulamin i Umowa kupna podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności kodeksowi cywilnemu.


11 Wejście w życie

11.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2020 r.