Polityka Prywatności - Tukkari

1 Administrator danych osobowych

1.1 Administrator danych osobowych - CZEKO Group, s.r.o., numer identyfikacyjny 64048951, z siedzibą pod numerem 47, 400 02 Chuderov, Republika Czeska, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ústí nad Labem, sekcja C, nr akt 9651 (zwany dalej "Administratorem"), oświadcza, że wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora są ściśle poufne. Administrator przetwarza je zgodnie z ustawodawstwem krajowym i ustawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

1.2 Państwa dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w rozumieniu ustawy nr 110/2019 Coll. o przetwarzaniu danych osobowych (zwanej dalej "ustawą o przetwarzaniu danych osobowych") oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). Poszczególne cele przetwarzania danych osobowych przez administratora zostały określone poniżej.

1.3 Administrator zbiera te dane osobowe również za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem www.tukkari.cz/pl (zwanej dalej "stroną internetową").

1.4 Niniejsza Polityka została przygotowana przez Administratora w celu dostarczenia Państwu wystarczających informacji o tym, w jaki sposób Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w jakim celu i jak długo, kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i jakie prawa Państwu przysługują. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych zebranych przez Administratora - niezależnie od tego, czy zostały one zebrane w celu wypełnienia stosunku umownego, obowiązku prawnego, prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie udzielonej zgody.


2 Przetwarzane dane

2.1 Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych zgodnie z celem, kategoriami danych osobowych, kategoriami osób, których dane dotyczą, kategoriami odbiorców i okresem przechowywania:

Nr. Cel przetwarzania Kategorie danych osobowych

Kategorie osób dotkniętych danymi

Kategorie odbiorców Okres przechowywania
1 Wykonywanie umowy Dane kontaktowe i identyfikacyjne Użytkownik Administratorzy danych osobowych, firmy przewozowe 10 lat
2 Wysyłka komunikatów handlowych oraz ofert produktów i usług Adres e-mail, numer telefonu Użytkownik Administratorzy danych osobowych Do czasu zgłoszenia sprzeciwu
3 Cele księgowe i podatkowe Dane kontaktowe i fakturacyjne Użytkownik Administratorzy danych osobowych 10 lat
4 Dane statystyczne Adres IP, odwiedzone strony Użytkownik Administratorzy danych osobowych, Google (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží) Do czasu zgłoszenia sprzeciwu
5 Zasadny interes Dane kontaktowe i identyfikacyjne Użytkownik Administratorzy danych osobowych patrz pkt. 2.2.4
6 Wykonanie innych obowiązków prawnych Dane kontaktowe i identyfikacyjne Użytkownik Organizacje publiczne jednorazowe przekazanie


2.2 Poszczególne cele przetwarzania danych mają następujące znaczenie:

2.2.1 Realizacja stosunku umownego oznacza: stosunek między Panem/Panią a administratorem danych, który został nawiązany na podstawie zamówienia, rejestracji, zawartej umowy, na podstawie rejestracji i udziału w konkursach itp;

2.2.2 Wysyłanie komunikatów biznesowych (newsletterów) oraz ofert produktów i usług oznacza: wysyłanie ofert sprzedaży pocztą elektroniczną (e-mail), za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych lub w formie połączeń telefonicznych;

2.2.3 Cele księgowe i podatkowe oznaczają: prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowości w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

2.2.4 Cele statystyczne oznaczają: anonimowe określenie liczby wizyt na stronie internetowej, a także monitorowanie liczby przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronie internetowej oraz rodzaju urządzenia, z którego odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane są gromadzone w celu poprawy jakości oferowanych usług i dostarczania klientom odpowiednich treści.

2.2.5 Prawnie uzasadniony interes oznacza: skuteczną obronę w przypadku sporu, okres przetwarzania danych osobowych w takim przypadku wynosi 4 lata od upływu okresu gwarancji na przedmiot i jest przedłużany o okres, w którym prowadzony jest spór. Chcemy stale podnosić jakość naszych usług i ewentualnie oferować nowe, lepsze usługi i chcemy zapobiegać udaremnianiu takich działań. Z tego powodu działania, które przyczyniają się do realizacji tego celu, stanowią nasz uzasadniony interes. Przetwarzanie w celu zapobiegania oszustwom (np. ocena ryzyka zawarcia umowy), marketing bezpośredni (np. odpowiednie oferty usług dla obecnych klientów), przekazywanie danych osobowych w ramach grupy spółek do wewnętrznych celów administracyjnych, zgłaszanie przestępstw, przekazywanie danych osobowych właściwemu organowi oraz zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji są również uważane za uzasadnione interesy. Lista ta jest jedynie przykładowa.

2.2.6 Wypełnianie innych zobowiązań prawnych oznacza: przekazywanie informacji organom ścigania, przekazywanie informacji innym organom publicznym itp.

2.3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zagwarantowania wszystkich praw i obowiązków wynikających z wzajemnej transakcji prawnej - co najmniej przez okres przetwarzania zamówienia, realizacji sprzedaży, świadczenia usług itp. oraz przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przez okres, na który mogli Państwo wyrazić zgodę administratorowi. W przeciwnym razie okres przetwarzania jest określony przez cel przetwarzania danych osobowych lub przez przepisy prawa.

2.4 Administrator przetwarza dane osobowe ręcznie i automatycznie. Administrator jest uprawniony do przetwarzania niektórych informacji w sposób zautomatyzowany - na przykład do sporządzania statystyk dotyczących liczby odwiedzin na swojej stronie internetowej.


3 Prawa osób, których dane dotyczą

3.1 Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu prawa wymienione poniżej, które wynikają z przepisów prawa i których mogą Państwo dochodzić w dowolnym momencie. Prawa te są następujące:

3.1.1 Do prawa dostępu do danych osobowych, zgodnie z którym mają Państwo prawo do uzyskania od administratora informacji, czy administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Administrator jest zobowiązany do udzielenia Państwu tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy art. 15 RODO. Administrator ma prawo żądać od Państwa rozsądnej opłaty za udzielenie informacji, której wysokość nie przekracza kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

3.1.2 Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z którym mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które są niedokładne lub nieprawidłowe. Jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo zażądać ich usunięcia. Jeśli nie chcą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, a jedynie tymczasowego ograniczenia ich przetwarzania, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

3.1.3 Prawo do oświadczenia, jeżeli podejrzewają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora jest niezgodne z prawem;

3.1.4 Prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych w przypadku wątpliwości co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

3.1.5 Prawo do przenoszenia danych - tj. prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, więcej informacji znajduje się w art. 20 RODO;

3.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania, jeśli nie udowodni, że istnieje uzasadniony interes/powód przetwarzania, który przeważa nad Państwa interesem, prawami lub wolnościami.

3.1.7 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.


4 Pliki cookie

4.1 Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa przeglądarki przez stronę internetową. Dzięki tym plikom cookie strona internetowa może rejestrować informacje o Państwa wizycie, takie jak wybrany język itp., co może sprawić, że kolejne wizyty na stronach będą dla Państwa łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki cookie są ważne, ponieważ bez nich surfowanie po Internecie byłoby znacznie trudniejsze. Pliki cookie umożliwiają lepsze korzystanie z naszych stron internetowych i dostosowanie ich zawartości do Państwa potrzeb i wymagań. Pliki cookie są używane przez prawie każdą stronę internetową na świecie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ zwiększają przyjazność dla użytkownika wielokrotnie odwiedzanych stron internetowych.

4.2 Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie w Witrynie:

4.2.1 Relacyjne (tj. tymczasowe) pliki cookie pozwalają nam powiązać Państwa indywidualne działania podczas przeglądania tych stron internetowych. Po otwarciu okna Państwa przeglądarki pliki te są aktywowane. Są one ponownie dezaktywowane, gdy zamykają Państwo okno przeglądarki. Relacyjne pliki cookie są tymczasowe i wszystkie te pliki są usuwane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki.

4.2.2 Trwałe pliki cookie pomagają zidentyfikować Państwa komputer, gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Kolejną zaletą trwałych plików cookie jest to, że pozwalają nam one dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb i wymagań.

4.3 Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 3 ustawy nr 127/2005 Coll. o elektronicznych formach komunikacji, z późniejszymi zmianami, informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do celów jej funkcjonowania, tj. przetwarzamy Państwa pliki cookie, w tym trwałe pliki cookie.

4.4 Co do zasady, plikami cookies zarządza się w przeglądarce internetowej. W ramach ustawień przeglądarki mogą Państwo zatem prawdopodobnie ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z poszczególnych plików cookie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Jeśli uniemożliwią Państwo korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje i strony mogą nie działać tak, jak powinny.

4.5 Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, zapewniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania liczby odwiedzających. Udostępniamy informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych naszym partnerom, którzy są aktywni w mediach społecznościowych, reklamie i analizach. Korzystając ze stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na połączenie następujących usług:

4.5.1 Google

4.5.2 Facebook

4.6 Przekazujemy dane dotyczące Państwa zachowania w sieci do sieci reklamowych i społecznościowych na innych stronach internetowych, aby móc wyświetlać ukierunkowane reklamy w ramach tych sieci reklamowych i społecznościowych. Nie przekazujemy jednak Państwa danych osobowych, które mogłyby posłużyć do Państwa identyfikacji.


5 Przekazywanie danych do krajów trzecich

5.1 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.