Obchodné podmienky - Tukkari

Vzájomné práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa, najmä práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "obchodné podmienky").

1 Definície

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 "E-shop" je počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná na internete prostredníctvom internetovej adresy www.tukkari.eu/sk, ktorej hlavnou funkciou je zobrazovanie, výber a objednávanie tovaru Používateľom;

1.1.2 "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu v zmysle § 2079 a nasl. občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Používateľom ako kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

1.1.3 "Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Používateľom v rámci jeho činností v používateľskom prostredí E-shopu, najmä pridávaním alebo odoberaním Tovaru a/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;

1.1.4 "Občiansky zákonník" znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.5 "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť CZEKO Group, s.r.o., IČO: 64048951, so sídlom č. 47, 400 02 Chuderov, Česká republika;

1.1.6 "Prístupové údaje" znamenajú jedinečné prihlasovacie meno a k nemu pridelené heslo, ktoré Užívateľ zadal do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.7"Registrácia" znamená elektronickú registráciu Používateľa do databázy E-shopu vyplnením minimálne povinných registračných údajov v používateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následné uloženie v databáze E-shopu;

1.1.8 "Spotrebiteľ" znamená Používateľa - osobu, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu alebo inak jedná s Prevádzkovateľom;

1.1.9 "Používateľ" znamená každú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa E-shop;

1.1.10 "Užívateľský účet" znamená časť E-shopu, ktorá je zriadená pre každého jednotlivého Užívateľa Registráciou (t. j. je jedinečná pre každého Užívateľa) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.11 "Tovar" znamená tovar, ktorý Prevádzkovateľ ponúka na predaj Používateľovi prostredníctvom E-shopu;

2 Predzmluvné informácie pre spotrebiteľov

2.1 Pokiaľ ide o cenu Tovaru a náklady na dopravu a iné poplatky, platia tieto ustanovenia:

2.1.1 Ceny Tovaru a poskytovaných Služieb sú na Webovej stránke uvedené vrátane a bez DPH vrátane všetkých zákonných poplatkov, avšak náklady na dodanie Tovaru alebo Služieb sa budú líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby. Dohodnutá cena nezahŕňa žiadne platby, poplatky alebo iné náklady, ktoré musí používateľ vynaložiť za služby poskytované tretími stranami v súvislosti s úhradou dohodnutej ceny; takéto náklady znáša výlučne používateľ.

2.1.2 V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie Tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.

2.2 Pre odstúpenie od zmluvy platí nasledovné:

2.2.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako Predávajúcemu) zaslané v lehote uvedenej v tomto odseku.

2.2.2 Odstúpenie od Zmluvy zašlite na vlastné náklady Prevádzkovateľovi na adresu CZEKO Group, s.r.o., č. 47, 400 02 Chuderov, Česká republika.

2.2.3 Spotrebiteľ je povinný zaslať predmetný tovar späť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od danej kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak je Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

2.2.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a na poskytnutie služieb, ktoré Prevádzkovateľ vykonal s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2.2.5 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný písomne oznámiť číslo svojho bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

2.2.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v súvislosti s Tovarom, ktorý je Prevádzkovateľovi vrátený poškodený, opotrebovaný a/alebo s odstránenými ochrannými fóliami v prípade plexisklových dielov, považuje Prevádzkovateľ takýto Tovar za znehodnotený a nevhodný na ďalší predaj. Tovar dodaný vo forme súprav, ktoré boli čiastočne alebo úplne zmontované spotrebiteľom, sa tiež považuje za poškodený a nevhodný na ďalší predaj. V uvedených prípadoch spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie žiadnej časti zaplatenej kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy sa považuje za neplatné. Ak spotrebiteľ v takomto prípade súhlasí s úhradou nákladov na opätovné zaslanie vráteného tovaru späť na adresu spotrebiteľa, prevádzkovateľ po prijatí úhrady týchto nákladov zašle tovar na adresu spotrebiteľa dohodnutým spôsobom.

2.2.7. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, viď nižšie.

2.3 Prevádzkovateľ využije možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľských reklamácií. V prípade reklamácie sa Spotrebitelia môžu bezplatne obrátiť na príslušného zamestnanca Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@tukkari.cz. Sťažnosť je možné adresovať orgánu dozoru alebo štátneho dozoru. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

3 Proces uzatvárania zmluvy

3.1 Prevádzkovateľ ponúka Používateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu. Ponukou Prevádzkovateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy je zobrazenie tlačidla s označením "Dokončiť objednávku" v používateľskom rozhraní E-shopu.

3.2. Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1. týchto Obchodných podmienok sa považuje zaškrtnutie políčka s označením "Súhlasím s Obchodnými podmienkami" a kliknutie na tlačidlo s označením "Dokončiť objednávku" zo strany Používateľa.

3.3 Bezpodmienečné prijatie ponuky podľa odseku 3.2 týchto Obchodných podmienok predstavuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.4. Zmluva je uzavretá okamihom, keď elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo podľa bodu 3.2. Používateľom dôjde na server, na ktorom je nainštalovaný E-shop prostredníctvom internetu.

3.5. Používateľ sa zaväzuje vyplniť príslušné textové polia v používateľskom rozhraní E-shopu pravdivými a úplnými údajmi, najmä svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje odôvodnene považovať za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3.6. Všetok Tovar prezentovaný v užívateľskom prostredí E-shopu má len informatívny charakter a Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom takéhoto Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4 Kúpna zmluva

4.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúce ustanovenia:

4.1.1 Užívateľ nakupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si vybral v Užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ vybral a/alebo nastavil pre Tovar v Užívateľskom prostredí E-shopu, a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za Tovar cenu, ktorá je pre tento Tovar uvedená v Užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu až do momentu odoslania Tovaru Používateľovi. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za právny úkon Prevádzkovateľa spočívajúci v oznámení Užívateľovi, že mu nemôže dodať ním objednaný Tovar.

4.1.3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Používateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a je oprávnený odložiť odoslanie Tovaru Používateľovi až do momentu, kým od Používateľa neobdrží potvrdenie objednávky.

4.1.4 Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až do doby odoslania Tovaru Užívateľovi, ak Prevádzkovateľ dospeje k záveru, že Užívateľ je podnikateľským subjektom, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá výrobou alebo predajom obdobných výrobkov a je tak v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je možné aj za predpokladu, že Používateľ ešte nevykonáva predmetnú podnikateľskú činnosť, ale existuje predpoklad, že by v budúcnosti mohol vstúpiť do konkurenčného vzťahu s Prevádzkovateľom ponukou obdobných výrobkov.

4.1.5 Spôsob balenia Tovaru určuje výlučne Prevádzkovateľ; ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto vylučujú.

4.1.6 Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a dodaním Tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej pri objednávke v užívateľskom prostredí Portálu.

4.1.7 Používateľ má právo zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar a prípadne iných peňažných platieb Prevádzkovateľovi z možností zobrazených Používateľovi v používateľskom prostredí E-shopu.

4.1.8 Ak niektorý zo spôsobov úhrady obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takejto úhrady, je Užívateľ povinný znášať náklady na vykonanie takejto úhrady, ktoré sú uvedené pri danej úhrade v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Používateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

4.1.10 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.1.11 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru je možné kombinovať, ak nie je výslovne uvedené inak.

4.1.12 Kúpna cena za Tovar nezahŕňa žiadne platby, poplatky alebo iné platby, ktoré musí Užívateľ vynaložiť za služby poskytnuté tretími osobami v súvislosti s úhradou kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výlučne nákladmi Užívateľa.

4.1.13 Prevádzkovateľ si ponecháva vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za Tovar Používateľom.

4.1.14 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote po uzavretí Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty dodania Tovaru uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

4.1.15 Prevádzkovateľ vždy zašle Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej forme na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú v Užívateľskom rozhraní E-shopu pri objednávke.

4.1.16 Ak Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi spolu s Tovarom darček, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s podmienkou, že v prípade zániku Kúpnej zmluvy (napr. z dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy), daná darovacia zmluva zaniká od začiatku spolu s Kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný poskytnutý darček spolu s Tovarom vrátiť Prevádzkovateľovi.

4.1.17 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi záruku na Tovar, ak je na Tovar v užívateľskom rozhraní E-shopu uvedená záručná doba, a to po dobu trvania uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka sa vzťahuje len na Spotrebiteľa.

4.1.18 Užívateľ je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a práva z vadného plnenia v sídle Prevádzkovateľa. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží reklamovaný Tovar od Užívateľa.

4.1.19 Ak je v rámci používateľského rozhrania E-shopu uvedené, že Tovar je použitý, je Používateľ povinný kúpiť Tovar v použitom stave vrátane uvedených vád takéhoto Tovaru.

4.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prechádza na Používateľa, ktorý je spotrebiteľom, okamihom prevzatia Tovaru Používateľom.

4.1.21 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prechádza na Používateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, okamihom odovzdania Tovaru prvému dopravcovi.

5 Užívateľský účet

5.1 Používateľ má právo vytvoriť si užívateľský účet.

5.2. Používateľ je povinný pred vstupom do Používateľského konta zadať Prístupové údaje.

5.3. Identifikačné údaje Používateľa zadané počas Registrácie sa považujú za údaje zadané počas objednávky každého Tovaru, ktorú Používateľ uskutoční po prihlásení do svojho Používateľského konta.

5.4. Používateľ nesmie poskytnúť tretím osobám Prístupové údaje ani žiadny iný prístup do Používateľského účtu. Používateľ prijme všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie takýchto Prístupových údajov alebo Používateľského účtu a za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, krádeže alebo iného porušenia práva na používanie týchto hesiel je Používateľ povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi nové prístupové údaje v primeranej lehote.

6 Reklamačný rád

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá spotrebiteľovi za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady.

6.2 Ak má Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3 Spotrebiteľ má právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak Tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.4. V prípade súčastí Tovaru vyrobených z plexiskla nemožno vzhľadom na charakter výrobného procesu považovať za vady a predmet reklamácie:

6.4.1 drobné škrabance na povrchu materiálu

6.4.2 "záder" alebo ostrá hrana dielov z plexiskla, ktorá je nevyhnutným dôsledkom výrobného procesu rezania CO2 laserom

6.4.3 zápach rezaných dielov z plexiskla, ktorý postupne mizne po niekoľkých dňoch od odstránenia ochranných fólií

6.5. V prípade laminovaných dielov z drevotrieskových dosiek a MDF dosiek sa vzhľadom na charakter výrobného procesu nemôže považovať za vadu a predmet reklamácie:

6.5.1 drobné škrabance a drobné odlupovanie laminovaného povrchu, ktoré vznikli pri trieskovom obrábaní CNC frézovaním

6.5.2 drobné prekrytie lepidla v miestach aplikácie ABS hrany spôsobené obrábaním dielov

6.6 Ak Spotrebiteľ neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád alebo výmenu dielov alebo opravu Tovaru, môže si uplatniť primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj vtedy, ak Prevádzkovateľ neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Spotrebiteľovi značné ťažkosti.

6.7. Spotrebiteľovi právo z vadného plnenia nevzniká, ak Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vady, alebo ak Spotrebiteľ vadu spôsobil.

6.8 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.9. Ak je na Tovar poskytnutá záruka, má Spotrebiteľ právo uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v záručnej dobe.

6.10 Reklamácia Tovaru vrátane odstránenia vád Tovaru musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Prevádzkovateľ a Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.11 Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak Prevádzkovateľ neobdržal všetky doklady potrebné na vybavenie reklamácie, a to až do ich doručenia.

6.12 Právo na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, ako aj v prípade neodborného zaobchádzania s Tovarom, t.j. najmä v prípade používania Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto používa rôzne účinné bezpečnostné technológie na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo použitím.

7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov tu.

8 Užívanie E-shopu

8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

8.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a / alebo užívateľské rozhranie.

8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu či prístup k nemu na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy E-shopu alebo iného dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

8.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Českej republiky a Európskeho spoločenstva. Všetky škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Používateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

8.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

9 Prehlásenie Prevádzkovateľa

9.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako aj v elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

9.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazenie kúpnej ceny u Tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za tento Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať tento Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

9.3 Uživateľ berie na vedomie, že fotografie a počítačom renderované modely u Tovaru v E-shope môžu byť ilustratívne alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku prevedenie do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy zoznámiť s celým popisom Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

9.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii kontakty.

10 Rozhodné právo

10.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

11 Účinnosť

11.1 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti 14. februára 2020.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy