Obchodné podmienky

Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa, najmä práva a povinnosti, ktoré vznikli z Kúpnej zmluvy, sa riadi týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "Obchodné podmienky").


1 Definície

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetových adries www.tukkari.cz/sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;

1.1.2 "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Užívateľom ako kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

1.1.3 "Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konanie v užívateľskom prostredí E -shopu, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru a / alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;

1.1.4 "Občiansky zákonník" znamená zákon číslo 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení;

1.1.5 "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť CZEKO Group, s.r.o., IČO: 64048951, so sídlom č.p. 47, 400 02 Chuderov, Česká republika;

1.1.6  "Prístupové údaje" znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shope pri Registrácii;

1.1.7  "Registrácia" znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením minimálne povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E -shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.8 "Spotrebiteľ" znamená Užívateľa - človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu s Prevádzkovateľom alebo s ním inak koná;

1.1.9 "Užívateľ" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.10 "Užívateľský účet" znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (tj. Je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.11 "Tovar" znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu;


Informácie pre Spotrebiteľov pred uzavretím zmluvy

2.1 Ohľadom ceny Tovaru a nákladov na dopravu a ďalších poplatkov platí, že:

2.1.1 Ceny poskytovaného tovaru a poskytovaných služieb sú na webe uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady. Súčasťou dohodnutej ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musia Užívatelia vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením dohodnutej ceny; takéto náklady hradí výlučne Užívateľ.

2.1.2 V prípade odstúpenia od zmluvy nesie Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie Tovaru, ak tento Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

2.2 Pre odstúpenie od zmluvy platí, že:

2.2.1 Spotrebiteľ má podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

2.2.2 Odstúpenie od zmluvy zašlite na svoj náklad Prevádzkovateľovi na adresu CZEKO Group, s.r.o., č.p. 47, 400 02 Chuderov, Česká republika.

2.2.3 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi predmetný tovar. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ bude Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň uvedenej lehoty.

2.2.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a o poskytovaní služieb, ktoré Prevádzkovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2.2.5 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť ponížená, ak sú pre to naplnené zákonné dôvody.

2.2.6   Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy ohľadom Tovaru, ktorý vráti Prevádzkovateľovi poškodený, opotrebovaný a / alebo s odstránenými ochrannými fóliami v prípade dielov z plexiskla, bude považovaný zo strany Prevádzkovateľa takýto tovar za znehodnotený a nespôsobilý pre ďalší predaj. Za znehodnotený a nespôsobilý pre ďalší predaj bude považovaný aj tovar dodávaný vo forme stavebníc, ktoré spotrebiteľ čiastočne alebo úplne zostavil. Spotrebiteľ v uvedených prípadoch nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti z uhradenej kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy bude považované za neplatné. Ak bude Spotrebiteľ súhlasiť v takom prípade s úhradou nákladov na opätovné zaslanie vráteného tovaru späť na adresu Spotrebiteľa, Prevádzkovateľ po prijatí úhrady týchto nákladov tovar odošle dohodnutým spôsobom na adresu Spotrebiteľa.

2.2.7  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, viď nižšie.

2.3 Prevádzkovateľ využíva možnosti mimosúdneho riešení sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@tukkari.com. Možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.


3 Proces uzatvorenia Zmluvy

3.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzavretie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením "Dokončiť objednávku" v užívateľskom rozhraní E -shopu.

3.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa ods. 3.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje zaškrtnutie poľa s označením "Súhlasím s obchodnými podmienkami" a kliknutie na tlačidlo s označením "Dokončiť objednávku".

3.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 3.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

3.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutie na tlačidlo v zmysle ods. 3.2 Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

3.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E -shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, predovšetkým pravdivo svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude ním zadané údaje odôvodnene považovať za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3.6 Tovar prezentovaný v rámci užívateľského prostredia E-shopu je len informatívny a Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


4 Kúpna zmluva

4.1 Uzatvorením Kúpne zmluvy vstupujú do účinnosti tieto ustanovenia:

4.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a / alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu, a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená u takého tovaru v užívateľskom prostredí E -shopu.

4.1.2 Prevádzkovateľ má právo do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje i právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemôže dodať.

4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než dostane od Užívateľa potvrdenia objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

4.1.4 Prevádzkovateľ má právo do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy ak dospeje k záveru, že Užívateľom je podnikateľský subjekt, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnnosti zaoberá výrobou alebo predajom podobných výrobkov a nachádza sa tak voči Prevádzkovateľovi v konkurenčnom vzťahu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je možné aj za predpokladu, že sa Užívateľ doteraz danou podnikateľskou činnosťou nezaoberá, ale je tu predpoklad, že by v budúcnosti do konkurenčného vzťahu s Prevádzkovateľom ponukou podobných výrobkov vstúpiť mohol.

4.1.5 Spôsob zabalenie Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ; ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto vylučuje.

4.1.6 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej u objednávky v užívateľskom prostredí Portálu.

4.1.7 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E -shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

4.1.8 Ak niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takejto platby, je Užívateľ povinný uhradiť náklady na vykonanie takejto platby, ktoré sú uvedené pri tejto platbe v užívateľskom prostredí E -shopu.

4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

4.1.10 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.1.11 Prevádzkovateľ právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak.

4.1.12 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musia Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa.

4.1.13 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, do úplného zaplatenia kúpnej ceny za Tovar Užívateľom.

4.1.14 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty na dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E -shopu sú orientačné.

4.1.15 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

4.1.16 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy (napr. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy), zaniká daná darovacia zmluva od počiatku spolu s Kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu s tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

4.1.17 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí len pre Spotrebiteľa.

4.1.18 Právo odstúpiť od zmluvy a práva z chybného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ dostal od Užívateľa reklamovaný Tovar.

4.1.19 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu u daného Tovaru uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených chýb takého Tovaru.

4.1.20 Riziko straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

4.1.21 Riziko straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom odovzdania daného tovaru prvému prepravcovi.


5 Užívateľský účet


5.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

5.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

5.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorý Užívateľa urobí po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

5.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.


6 Reklamačný rád


6.1 Prevádzkovateľ odpovedá Spotrebiteľovi, že je Tovar pri prevzatí bez vád.

6.2 Ak obsahuje Tovar vady, Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti; ak nie je to možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 U dielov z plexiskla z dôvodov povahy výrobného procesu nie je možné za chybu a predmet reklamácie považovať:

6.4.1 drobné škrabance v ploche materiálu

6.4.2 ostrá hrana dielov z plexiskla, ktorá je nevyhnutným dôsledkom výrobného procesu rezania CO2 laserom

6.4.3 zápach narezaných dielov z plexiskla, ktorý postupne zmizne po niekoľkých dňoch od odstránenia ochranných fólií

6.5. U dielov z laminovaných drevotrieskových dosiek a MDF dosiek z dôvodu povahy výrobného procesu nemožno za chybu a predmet reklamácie považovať:

6.5.1 drobné škrabance a drobná odštiepenia laminovaného povrchu vzniknutá pri trieskovom obrábaní CNC frézou

6.5.2 drobné presahy lepidla v miestach aplikácie ABS hrany spôsobené strojným olepovaním dielov

6.6 Ak neodstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nenapraví v primeranom čase, alebo ak by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6.7 Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáleží, ak Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar vadu, alebo ak Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

6.8 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, u použitého Tovaru na vadu odpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.9 Ak je poskytovaná na Tovar záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.

6.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia danej reklamácie, ak sa Prevádzkovateľ sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

6.11 Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa pozastavuje v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú tieto podklady dodané.

6.12 Nárok na uplatnenie práv z chýb Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.


7 Ochrana osobných údajov


7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a uchovávať poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto využíva rôznych efektívnych zabezpečovacích technológií k tomu, aby boli osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo užitím.

7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Ochrana osobných údajov v tomto odkaze.

8 Užívanie E-shopu


8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

8.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a / alebo užívateľské rozhranie.

8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu či prístup k nemu na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy E-shopu alebo iného dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

8.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Českej republiky a Európskeho spoločenstva. Všetky škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Používateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

8.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

9 Prehlásenie Prevádzkovateľa


9.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako aj v elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

9.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazenie kúpnej ceny u Tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za tento Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať tento Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

9.3 Uživateľ berie na vedomie, že fotografie a počítačom renderované modely u Tovaru v E-shope môžu byť ilustratívne alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku prevedenie do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy zoznámiť s celým popisom Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

9.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii kontakty.


10 Elektronická evidencia tržieb


10.1 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

10.2 Faktúru obsahujúce povinné údaje a účtenku podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, dostane Užívateľ formou odkazu na stiahnutie týchto dokumentov či ako prílohu e-mailu. Kupujúci s týmto súhlasí.

10.3 Viac informácií je k dispozícii na týchto internetových stránkach: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky


11 Rozhodné právo


11.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.


12 Účinnosť


12.1 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti 14. februára 2020.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy