Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1 Správca osobných údajov

1.1 Správca osobných údajov CZEKO Group, s.r.o., IČO 64048951, so sídlom č.p. 47, 400 02 Chuderov, Česká republika zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 9651 (ďalej len "správca"), prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúvané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.

1.2 Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len zákon o spracovaní osobných údajov), resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR"). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, ďalej vymedzené.

1.3 Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese www.tukkari.cz/sk (ďalej len "internetové stránky").

1.4 Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zozbierané správcom, či už boli zhromaždené na účel plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.


2 Spracovávané údaje

2.1 Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, podľa kategórie osobných údajov, podľa kategórií subjektu údajov, podľa kategórií príjemcov a podľa doby uchovania nasledovne.

Č. Účel spracovania Kategória osobných údajov

Kategória subjektu údajov

Kategória príjemcov Doba uchovania
1 Plnenie zmluvného vzťahu Adresné a identifikačné údaje Užívateľ Správca osobných údajov, prepravné služby 10 rokov
2 Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb E-mailová adresa, telefón Užívateľ Správca osobných údajov Do podanie námietky
3 Účtovné a daňové účely Kontaktné a fakturačné údaje Užívateľ Správca osobných údajov 10 rokov
4 Štatistické údaje IP adresa, navštívené stránky Užívateľ Správca osobných údajov (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží) Do podanie námietky
5 Oprávnený záujem Adresné a identifikačné údaje Užívateľ Správca osobných údajov viz. bod 2.2.4
6 Plnenie ďalších zákonných povinností Adresné a identifikačné údaje Užívateľ Orgány verejnej moci jednorazové odovzdanie


2.2 Jednotlivými účely spracovania sa rozumie nasledovné:

2.2.1 plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácie, na základe uzatvorenej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne;

2.2.2 zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru;

2.2.3 účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy;

2.2.4 štatistické údaje znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu prezretí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah;

2.2.5 oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade predstavuje 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie; chceme sa brániť marenia takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, naším oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. Posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. Ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné admnistrativní účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento súpis je len príkladný;

2.2.6 plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne.

2.3 Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo vzájomného právneho konania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonanie obchodu, zariadenia služby a pod., Ďalej po dobu, ktorou je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste správcovi prípadne udelili súhlas. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.

2.4 Osobné údaje správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.

3 Práva subjektu údajov

3.1 Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktorá pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

3.1.1 právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu poskytnúť. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;

3.1.2 právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania;

3.1.3 právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;

3.1.4 právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;

3.1.5 právo na prenosnosť údajov, tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;

3.1.6 právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom, právami alebo slobodami;

3.1.7 právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

4  Cookies

4.1 Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám; používa je takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívené internetové stránky.

4.2 Na internetových stránkach môže správca využívať tieto druhy cookies:

4.2.1 Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú. Deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

4.2.2 Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.

4.3 V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.

4.4 Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.

4.5 K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:

4.5.1 Google
4.5.2 Facebook

4.6 Kvôli možnosti zobraziť cielenú reklamu v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.

5 Poskytovanie do tretích krajín

5.1 Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín.